Klachtenprocedure

Brain Box neemt als uitgangspunt dat een klacht nooit ten onrechte wordt geuit. Een klacht wordt dus altijd serieus genomen.

Wij willen leren van de mening en het gevoel van degene die meent een reden tot klagen te hebben over de werk- en handelwijze van Brain Box en zijn medewerkers, ook als bij nader onderzoek blijkt dat de klacht weerlegbaar is.

Elke reactie op de uitvoering van de voorbereiding van een training, van de training zelf en van de nazorg, of op de administratieve afwikkeling van een trainingsopdracht geeft ons informatie over mogelijke verbeteringen.

Mocht u een klacht hebben dan dient u die, voorzien van een duidelijke beschrijving van de aard en de omstandigheden van het feit waarover wordt geklaagd in te sturen per mail (info@brainbox.nl) aan K.P. Rieksen, onder vermelding van de datum waarop de aanleiding tot de klacht ontstond. Na twee werkdagen ontvangt u een bevestiging van de ontvangst van de klacht.

Brain Box garandeert dat uiterlijk binnen vier weken na het insturen van een klacht een gefundeerd antwoord schriftelijk zal worden gestuurd aan de klager. Mocht de behandeling van de klacht langer duren dan 4 weken, dan berichten wij u binnen deze termijn van 4 weken. De directeur of diens plaatsvervanger zal persoonlijk het antwoord toelichten, telefonisch of ten huize van de klager. Mochten we samen niet tot een oplossing komen van de klacht, dan verwijzen wij u naar een onafhankelijke derde, zijnde de NRTO geschillencommissie. De uitspraak van de geschillencommissie is bindend voor beide partijen.

Elke klacht zal met discretie worden behandeld, naast met de direct bij de afhandeling betrokken functionarissen wordt met niemand over de klacht gesproken. De algemeen-directeur of zijn plaatsvervanger neemt zo nodig (disciplinaire of andere) maatregelen en kan hierover mededeling doen in de toelichting op de klacht.

Klachten en de wijze van afhandeling worden door de office manager geregistreerd en voor de duur van een jaar bewaard ten behoeve van eventuele nadere referentie.

Scroll naar top

Om deze website goed te laten werken maken we gebruik van cookies.